انتخاب شهر:
پرسش و پاسخ پزشکی
برترین پزشکان ایران در میهن پزشک
عکس  مریم غمخوار

مریم غمخوار

مامایی

شماره نظام : م-6076

نوبت ستار خان شمالی-ساختمان ظفر

 نوشهر-خ ستار خان شمالی-بن بست نازنین- ساختمان ظفر-طبقه اول

 اولین نوبت آزاد:دوشنبه 7 اسفند ساعت 16:00

نوبت بگیرید

  نظرات در مورد مریم غمخوار

1 نظر از مراجعه کنندگان ثبت شده است

ثبت نظر درباره‌ی مریم غمخوار
  •    بسیار عالی

       مریم غمخوار را پیشنهاد می‌کنم


  اطلاعات تکمیلی مریم غمخوار

با سلام  و عرض ادب

مریم غمخوارهستم کارشناس ارشد مامایی .فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد چالوس.

حدود 25 سال است به تدریس دانشجویان عزیزمامایی مشغول می باشم و در طی این مدت در کنار مسئولیتها و سمت های مختلف دانشگاهی ، تالیف چندین کتاب ، مقالات ، ایراد سخنرانی ها ، شرکت در کارگاه های آموزشی و پذیرش در چندین کنفرانس بین المللی را از افتخارات آموزشی و پژوهشی خود می دانم.

در مطب اینجانب ، خدمات مامایی ، زنان و زایمان ارائه می گردد.طرف قرارداد با بیمه سلامت و تامین اجتماعی بوده و ساعات کاری مطب 4 تا 7 بعد از ظهر می باشد.

   ضمنا به اطلاع می رساند دستگاه آراف(rf) با استفاده از امواج کاملا سالم و بی خطر رادیوفرکوئنسی جهت درمان بسیاری از اختلالات  زنان  از جمله: 
 رفع گشادی واژن ، خشکی واژن، ایجاد جوانسازی واژن ، درمان بی اختیاری ادرار و پرولاپس های لگنی ،  رفع بی میلی جنسی ، درمان دردهای لگنی و چندین اختلال واژینال دیگر در مطب اینجانب با اثربخشی بالا ، کمترین هزینه و بدون عوارض ، مورد استفاده بانوان عزیز قرار می گیرد.جهت راهنمایی بیشتر ، با شماره تماس مطب پاسخگوی سوالات شما عزیزان می باشم.


آدرس و تلفن مطب مریم غمخوار

آدرس: نوشهر-خ ستار خان شمالی-بن بست نازنین- ساختمان ظفر-طبقه اول
تلفن (ها):


  سوابق و افتخارات مریم غمخوار

کتاب ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک و ﺑﺎروری( ﺑﻬﺪاﺷﺖ 4)، 1400
کتاب ﺑﺎرداری زاﯾﻤﺎن و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی زﻧﺎن، 1399
کتاب داﺧﻠﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ، 1399
کتاب ﻫﺎﯾﻤﻦ، 1390
کتاب اﺻﻮل و ﮐﻠﯿﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، 1389
کتاب ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک، 1386
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻔﻮرﻣﯿﻦ ﺑﺮ درﻣﺎن ﮐﺎﻧﺴﺮ ﭘﺴﺘﺎن، ﻣﺮﯾﻢ ﻏﻤﺨﻮار، ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﻧــﺎن،زاﯾﻤﺎن،ﻧﺎﺑﺎروری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن، 1401/6/31 (ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ)
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ در ﻃﻮل ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ، ﻣﺮﯾﻢ ﻏﻤﺨﻮار، ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﭼﺎﻟﻮس، ﭼﺎﻟﻮس، 14 و 15 ﺗﯿﺮ ﻣﺎه 1401 (ﭘﻮﺳﺘﺮ)
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن HPV، ﻣﺮﯾﻢ ﻏﻤﺨﻮار، ﻧﻬﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن، 1401/3/1 (ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ)
واﮐﺴﻨﻬﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و درﻣﺎﻧﯽ HPV، ﻣﺮﯾﻢ ﻏﻤﺨﻮار-ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ-ﻣﺮﯾﻢ ﺷﮑﺮﻧﮋاد -، ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﻧﺎزاﯾﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان، ﺗﻬﺮان، 16 اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1401 (ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ)
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦD و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎرداری، ﻣﺮﯾﻢ ﻏﻤﺨﻮار، ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ، ﺗﻬﺮان، 20 اﺳﻔﻨﺪ1400 (ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ)
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری و ﺑﺎرداری: ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻣﺮﯾﻢ ﻏﻤﺨﻮار، ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﻧﺎزاﯾﯽ، ﺗﻬﺮان، 1400/12/19 (ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ)
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D و ﻓﯿﺒﺮوﺋﯿﺪﻫﺎی رﺣﻤﯽ : ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻣﺮﯾﻢ ﻏﻤﺨﻮار، ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﻧﺎن ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و ﻧﺎزاﯾﯽ، ﺗﻬﺮان، آذر 1400 (ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ)
دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎرداری، ﻣﺮﯾﻢ ﻏﻤﺨﻮار -ﻧﺪا ﻗﺎﺿﯽ ﻧﮋاد، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن، اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، 1395 (ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ)
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج رﺣﻢ، ﻣﺮﯾﻢ ﻏﻤﺨﻮار، ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد وراﻣﯿﻦ، 1384 (ﭘﻮﺳﺘﺮ)
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ، ﻣﺮﯾﻢ ﻏﻤﺨﻮار، ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، اردﺑﯿﻞ، 1382 (ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻻت)
ﺑﺮرﺳﯽ داﻧﺶ و رﻓﺘﺎر و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ در زﻧﺎن ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﭼﺎﻟﻮس در ﺳﺎﻟﻬﺎی 2005 و 2016، ﻣﺮﯾﻢ ﻏﻤﺨﻮار، ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن، ﺷﯿﺮاز، 1397 (ﭘﻮﺳﺘﺮ)
ﺑﺮرﺳﯽ داﻧﺶ و رﻓﺘﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﻮرد وﯾﺮوس HPV و واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ان در ﻣﺎزﻧﺪران 2017، ﻣﺮﯾﻢ ﻏﻤﺨﻮار، ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﻧﺴﺘﺮن، ﻣﺸﻬﺪ، 1395 (ﭘﻮﺳﺘﺮ)
ﺑﺮرﺳﯽ داﻧﺶ و رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮدر زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﭼﺎﻟﻮس در 2005 و 2016، ﻣﺮﯾﻢ ﻏﻤﺨﻮار، دوﻣﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﻧﺴﺘﺮن، ﻣﺸﻬﺪ، 1395 (ﭘﻮﺳﺘﺮ)
ﻘﺶ ﻧﻤﺎز در ﺑﻬﺪﺷﺖ روان، ﻣﺮﯾﻢ ﻏﻤﺨﻮار، ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﮋوﻫﺸﯽ زﯾﺒﺎ ﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ازاد واﺣﺪ ﭼﺎﻟﻮس، 1392/12/4 (ﭘﻮﺳﺘﺮ)
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮع اﻣﻮزش ﺑﺮ داﻧﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 1390، ﻫﻤﮑﺎر، داﻧﺸﮕﺎه ازاد واﺣﺪ ﭼﺎﻟﻮس، 1392
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ازﻣﺎﯾﺶ ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ در زﻧﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﭼﺎﻟﻮس ﺳﺎل 1384، ﻣﺠﺮی، داﻧﺸﮕﺎه ازاد واﺣﺪ ﭼﺎﻟﻮس، 1384
ترجمه جلد 1 ﺑﺎرداری و زاﯾﻤﺎن وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ 2022، 1401
عضو هیئت علمی دانشگاه با 25 سال خدمت

  درباره مریم غمخوار

مریم غمخوار از متخصصین مامایی خوب شهر نوشهر هستند. آدرس مطب مریم غمخوار نوشهر-خ ستار خان شمالی-بن بست نازنین- ساختمان ظفر-طبقه اول و تلفن مطب 01152353713 میباشد. نوبت دهی مریم غمخوار در سامانه میهن پزشک بصورت اینترنتی است. مریم غمخوار خدمات بسیاری همچون بهداشت مادر و کودک، بهداشت باروری، آموزش مامایی و مامایی و غیره به بیماران ارائه میدهند. از طریق میهن پزشک آدرس، شماره تلفن و نظرات مریم غمخوار به همراه درصد رضایت آن ها را می توانید مشاهده کنید و اگر قبلا مراجعه کرده اید میتوانید نظر خود را ثبت نمایید.


تجربه بیماران مریم غمخوار


  سوالات متداول

چقدر سریع میتوانم از مریم غمخوار نوبت بگیرم؟


آیا مریم غمخوار بیمار جدید قبول میکند؟

بله، اگر قبلا به مریم غمخوار مراجعه نکرده اید هیچ مشکلی نیست. میتوانید به عنوان بیمار جدید مراجعه کنید.

آیا میتوانم از مریم غمخوار اینترنتی نوبت بگیرم؟

بله، نوبت دهی اینترنتی مریم غمخوار در میهن پزشک فعال می باشد و هم اکنون میتوانید به سادگی نوبت بگیرید.

هزینه ویزیت مریم غمخوار چقدر است؟

هزینه ویزیت مریم غمخوار با توجه به نوع نوبتی که از ایشان می‌گیرید که می تواند نوبت حضوری، مشاوره تلفنی و یا مشاوره متنی باشد متغیر است. با مراجعه به پروفایل مریم غمخوار در میهن پزشک می‌توانید هزینه دقیق ویزیت ایشان را مشاهده کنید.

آیا مریم غمخوار سرویس مشاوره آنلاین دارد؟

با مراجعه به پروفایل مریم غمخوار در صورت فعال بودن مشاوره آنلاین می‌توانید تلفنی یا به صورت متنی مشاوره آنلاین دریافت کنید.

شاخه فعالیت مریم غمخوار چیست؟

مریم غمخوار در شاخه مامایی فعالیت می کند.

برای چه خدماتی میتوانم به مریم غمخوار مراجعه کنم؟

از جمله خدماتی که میتوانید از مریم غمخوار دریافت کنید بهداشت مادر و کودک، بهداشت باروری، آموزش مامایی و مامایی و ... میباشد.

بیماران مریم غمخوار را چگونه ارزیابی کرده اند؟

تا به امروز 1 بیمار مریم غمخوار را ارزیابی و 918 کاربر امتیاز ثبت کرده اند. طبق آمار گرفته شده از بیماران بطور میانگین، ٪100 آن ها از مریم غمخوار رضایت داشته اند. اگر شما هم از بیماران مریم غمخوار هستید میتوانید پس از ورود به سامانه میهن پزشک ارزیابی خود را ثبت کنید.