تعریف


پاپ اسمیر با نام آزمایش پاپ (آزمایش بافت گردن مهبل برای تشخیص سرطان) نیز شناخته می شود. آزمایش پاپ شامل نمونه برداری سلول های رحم می شود- بخش پایینی و باریک انتهایی رحم که بالاتر از مهبل قرار دارد. شناسایی زودهنگام سرطان گردن رحم به وسیله آزمایش پاپ اسمیر، شانس بیشتری را برای درمان فراهم می کند. با پاپ اسمیر می توان تغییرات سلولهای گردن رحم که ممکن است در آینده سرطانی شوند را نیز مشخص کرد. شناسایی سلول های غیرطبیعی با آزمایش پاپ اسمیر اولین قدم در کند کردن روند سرطان است.

علت انجام


پاپ اسمیر برای غربالگری سرطان گردن رحم انجام می شود. این آزمون معمولاً همزمان با آزمایش لگنی انجام می شود. در زنان با سن بالاتر از 30 سال پاپ اسمیر ممکن است همراه با آزمایش پاپیلوماویروس انسانی (HPV ) که یک عفونت شایع  است و از طریق رابطه جنسی منتقل می شود و می تواند باعث ایجاد سرطان در برخی زنان شود انجام گردد.
چه کسانی باید پاپ اسمیر انجام دهند؟
پزشک می تواند تصمیم بگیرد چه زمانی آزمایش پاپ اسمیر شروع شود و چند مرتبه آزمون تکرار شود. به صورت معمول پیشنهاد می شود آزمایش در سن 21 سالگی آغاز شود و سپس هر 2 تا 3 سال تکرار گردد. پس از 30 سالگی پاپ اسمیر هر سه سال و یا در صورتی که با آزمایش HPV ترکیب شود هر پنج سال بهتر است انجام شود. اگر فاکتورهای خطر مشخصی وجود داشته باشد پزشک ممکن است آزمایشات متعددی بدون در نظر گرفتن سن توصیه کند. فاکتورهای خطر شامل:
1. تشخیص سرطان گردن رحم و یا پاپ اسمیر که سلول های پیش سرطانی را نشان داده باشد.
2. در معرض دی اتیل استیل بسترول(DES) قرار گرفتن قبل از تولد
3. عفونت HIV
4. سیستم ایمنی تضعیف شده به دلیل پیوند اعضا، شیمی درمانی یا مصرف کوتیکواسترویید به صورت مزمن
پزشک می تواند فواید و خطرات پاپ اسمیر را بازگو کند و بر اساس فاکتورهای خطر موجود در مورد بهترین روش تصمیم گیری کند.
سازمان ها و انجمن های پزشکی چه چیزی را پیشنهاد می کنند؟
تعدادی از سازمان ها و انجمن ها زمان و تعداد دفعات پاپ اسمیر را توصیه می کنند. این راهنماها تفاوت اندکی با یکدیگر دارند چون هر سازمان فاکتورهای مختلفی را مورد بررسی قرار می دهند. این راهنما ها شامل توصیه هایی برای بیمار و پزشک است.
معمولاً گروه ها موافقند که اولین پاپ اسمیر در سن 21 سالگی انجام شود:
• انجمن سرطان آمریکا (ACS) توصیه می کند اولین پاپ اسمیر در 21 سالگی انجام گردد.
• کنگره متخصصین زنان و زایمان آمریکا (ACOG) توصیه می کند آزمایش پاپ اسمیر اولین بار در سن 21 سالگی انجام شود.
• خدمات پیشگیرانه اجباری ایالات متحده (USPSTF) توصیه می کند زنان اولین آزمایش پاپ اسمیر را در سن 21 سالگی انجام دهند.
• موسسه بهبود ساختارهای بالینی (ICSI) توصیه می کند زنان اولین آزمایش پاپ اسمیر را در سن 21 سالگی انجام دهند.
راهنمای گروه ها از نظر تعداد دفعات آزمایشات با یکدیگر تفاوت دارند.

پاپ اسمیر برای غربالگری سرطان گردن رحم انجام می شود. این آزمون معمولاً همزمان با آزمایش لگنی انجام می شود. در زنان با سن بالاتر از 30 سال پاپ اسمیر ممکن است همراه با آزمایش پاپیلوماویروس انسانی (HPV ) که یک عفونت شایع  است و از طریق رابطه جنسی منتقل می شود و می تواند باعث ایجاد سرطان در برخی زنان شود انجام گردد.
چه کسانی باید پاپ اسمیر انجام دهند؟
پزشک می تواند تصمیم بگیرد چه زمانی آزمایش پاپ اسمیر شروع شود و چند مرتبه آزمون تکرار شود. به صورت معمول پیشنهاد می شود آزمایش در سن 21 سالگی آغاز شود و سپس هر 2 تا 3 سال تکرار گردد. پس از 30 سالگی پاپ اسمیر هر سه سال و یا در صورتی که با آزمایش HPV ترکیب شود هر پنج سال بهتر است انجام شود. اگر فاکتورهای خطر مشخصی وجود داشته باشد پزشک ممکن است آزمایشات متعددی بدون در نظر گرفتن سن توصیه کند. فاکتورهای خطر شامل:
1. تشخیص سرطان گردن رحم و یا پاپ اسمیر که سلول های پیش سرطانی را نشان داده باشد.
2. در معرض دی اتیل استیل بسترول(DES) قرار گرفتن قبل از تولد
3. عفونت HIV
4. سیستم ایمنی تضعیف شده به دلیل پیوند اعضا، شیمی درمانی یا مصرف کوتیکواسترویید به صورت مزمن
پزشک می تواند فواید و خطرات پاپ اسمیر را بازگو کند و بر اساس فاکتورهای خطر موجود در مورد بهترین روش تصمیم گیری کند.
سازمان ها و انجمن های پزشکی چه چیزی را پیشنهاد می کنند؟
تعدادی از سازمان ها و انجمن ها زمان و تعداد دفعات پاپ اسمیر را توصیه می کنند. این راهنماها تفاوت اندکی با یکدیگر دارند چون هر سازمان فاکتورهای مختلفی را مورد بررسی قرار می دهند. این راهنما ها شامل توصیه هایی برای بیمار و پزشک است.
معمولاً گروه ها موافقند که اولین پاپ اسمیر در سن 21 سالگی انجام شود:
• انجمن سرطان آمریکا (ACS) توصیه می کند اولین پاپ اسمیر در 21 سالگی انجام گردد.
• کنگره متخصصین زنان و زایمان آمریکا (ACOG) توصیه می کند آزمایش پاپ اسمیر اولین بار در سن 21 سالگی انجام شود.
• خدمات پیشگیرانه اجباری ایالات متحده (USPSTF) توصیه می کند زنان اولین آزمایش پاپ اسمیر را در سن 21 سالگی انجام دهند.
• موسسه بهبود ساختارهای بالینی (ICSI) توصیه می کند زنان اولین آزمایش پاپ اسمیر را در سن 21 سالگی انجام دهند.
راهنمای گروه ها از نظر تعداد دفعات آزمایشات با یکدیگر تفاوت دارند.

سن ACS ACOG USPSTF ICSI
29-21 هر سه سال هر سه سال هر سه سال هر دو سال
30 و بالاتر هر سه سال یا هر پنج سال زمانی که پاپ اسمیر همراه با آزمایش HPV باشد-زنانیکه در معرض خطر بالاتری قرار دارند ممکن است نیاز به غربالگری بیشتری داشته باشند. هر سه سال یا هر پنج سال زمانی که پاپ اسمیر همراه با آزمایش HPV باشد- زنانی که در معرض خطر بالاتری قرار دارند ممکن است نیاز به غربالگری بیشتری داشته باشند. هر سه سال یا هر پنج سال زمانی که پاپ اسمیر همراه با آزمایش HPV باشد هر سه سال اگر سه آزمایش منفی وجود داشته باشد.

برای چه کسانی می توان پاپ اسمیر را متوقف کرد؟
در موارد مشخصی ممکن است پزشک و بیمار تصمیم به متوقف کردن انجام آزمایش پاپ بگیرند:
• بعد از برداشتن کامل رحم(هیسترکتومی): پس از برداشتن کامل رحم- جراحی برای خارج کردن رحم که شامل گردن رحم نیز می شود- از پزشک باید پرسیده شود آیا نیاز به ادامه پاپ اسمیر می باشد. اگر برداشتن رحم برای وضعیت های غیرسرطانی همچون فیبروز رحمی باشد، ممکن است نیازی به ادامه پاپ اسمیر نباشد. اما اگر به دلیل وضعیتیش سرطانی یا سرطانی بودن رحم انجام شده باشد؛ پزشک ممکن است پاپ اسمیر را ادامه دهد.
• سن بالا: گروه های مختلف توافق نظر دارند که زنان مسن تر ممکن است نیاز به ادامه پاپ اسمیر نداشته باشند. راهنمای ACS پیشنهاد می کند زنان با سن بالای 65 سال می توانند اگر نتایج طبیعی بود انجام آزمایش را متوقف کنند. راهنمای USPSTF توصیه می کند در صورتی که در گذشته آزمایش پاپ به صورت معمول انجام شده و خطر سرطان وجود نداشته است مخالف آزمایش پاپ برای زنان با سن بالاتر از 65 سال می باشد. راهنمای ICSI در زنان 70-65 سال که نتایج سه آزمایش آخر آنها طی 10 سال گذشته طبیعی باشد انجام پاپ اسمیر را لازم نمی داند. راهنمای ACOG اظهار دارد زنان مسن تر از 65 سال اگر سه نتیجه پیاپی منفی و یا دو نتیجه (رایج ترین روش های انجام شده در 5 سال گذشته) پی در پی منفی همراه با آزمایشات HPV در 10 سال اخیر داشته باشند می توانند ادامه روند پاپ اسمیر را متوقف کنند. با پزشک می توان در مورد بهترین روش برای مقابله با فاکتورهای خطر مشورت شود. اگر بیمار روابط جنسی متعددی داشته باشد پزشک ممکن است ادامه پاپ اسمیر را پیشنهاد کند.

سن

ACS

ACOG

USPSTF

ICSI

29-21

هر سه سال

هر سه سال

هر سه سال

هر دو سال

30 و بالاتر

هر سه سال یا هر پنج سال زمانی که پاپ اسمیر همراه با آزمایشHPV باشد-زنانیکه در معرض خطر بالاتری قرار دارند ممکن است نیاز به غربالگری بیشتری داشته باشند. هر سه سال یا هر پنج سال زمانی که پاپ اسمیر همراه با آزمایش HPV باشد- زنانی که در معرض خطر بالاتری قرار دارند ممکن است نیاز به غربالگری بیشتری داشته باشند. هر سه سال یا هر پنج سال زمانی که پاپ اسمیر همراه با آزمایش HPVباشد هر سه سال اگر سه آزمایش منفی وجود داشته باشد.
برای چه کسانی می توان پاپ اسمیر را متوقف کرد؟
در موارد مشخصی ممکن است پزشک و بیمار تصمیم به متوقف کردن انجام آزمایش پاپ بگیرند:
• بعد از برداشتن کامل رحم(هیسترکتومی): پس از برداشتن کامل رحم- جراحی برای خارج کردن رحم که شامل گردن رحم نیز می شود- از پزشک باید پرسیده شود آیا نیاز به ادامه پاپ اسمیر می باشد. اگر برداشتن رحم برای وضعیت های غیرسرطانی همچون فیبروز رحمی باشد، ممکن است نیازی به ادامه پاپ اسمیر نباشد. اما اگر به دلیل وضعیتیش سرطانی یا سرطانی بودن رحم انجام شده باشد؛ پزشک ممکن است پاپ اسمیر را ادامه دهد.
• سن بالا: گروه های مختلف توافق نظر دارند که زنان مسن تر ممکن است نیاز به ادامه پاپ اسمیر نداشته باشند. راهنمای ACS پیشنهاد می کند زنان با سن بالای 65 سال می توانند اگر نتایج طبیعی بود انجام آزمایش را متوقف کنند. راهنمای USPSTF توصیه می کند در صورتی که در گذشته آزمایش پاپ به صورت معمول انجام شده و خطر سرطان وجود نداشته است مخالف آزمایش پاپ برای زنان با سن بالاتر از 65 سال می باشد. راهنمای ICSI در زنان 70-65 سال که نتایج سه آزمایش آخر آنها طی 10 سال گذشته طبیعی باشد انجام پاپ اسمیر را لازم نمی داند. راهنمای ACOG اظهار دارد زنان مسن تر از 65 سال اگر سه نتیجه پیاپی منفی و یا دو نتیجه (رایج ترین روش های انجام شده در 5 سال گذشته) پی در پی منفی همراه با آزمایشات HPV در 10 سال اخیر داشته باشند می توانند ادامه روند پاپ اسمیر را متوقف کنند. با پزشک می توان در مورد بهترین روش برای مقابله با فاکتورهای خطر مشورت شود. اگر بیمار روابط جنسی متعددی داشته باشد پزشک ممکن است ادامه پاپ اسمیر را پیشنهاد کند.

خطرات احتمالی


پاپ اسمیر روش ایمنی برای غربالگری سرطان گردن رحم است. اگرچه احتمال بروز خطا در پاپ اسمیر وجود دارد. امکان نتیجه غلط منفی وجود دارد بدین معنی که با وجود سلول های غیرطبیعی، آزمایش ناهنجاری را نشان نمی دهد.
نتیجه منفی غلط الزاماً نشاندهدنده خطا نیست. عواملی که می توانند باعث این نتیجه شوند شامل:
• تعداد ناکافی سلول ها
• تعداد کم سلول های غیر طبیعی
• خون یا سلول های التهابی که سلول های غیر طبیعی را پنهان می کنند
اگرچه امکان تشخیص ندادن سلول های غیرطبیعی وجود دارد، اما طول مدت عامل مهمی است. سرطان گردن رحم سال های طولانی زمان می برد تا پیشرفت کند و اگر اولین آزمایش سلول های غیر طبیعی را مشخص نکند آزمایشات بعدی احتمالاً نشان خواهند داد.

چه انتظاراتی باید داشته باشید


در طول پاپ اسمیر
پاپ اسمیر در مطب پزشک به مدت چند دقیقه انجام می شود. ممکن است از بیمار خواسته شود کاملاً بدون لباس و یا فقط از کمر به پایین پوششی نداشته باشد.
باید به پشت روی تخت دراز کشیده و زانوان خمیده باشد. پاشنه ها روی رکابی گذاشته می شوند. پزشک از یک وسیله ای به نام اسپکیولوم استفاده می کند. اسپکیولوم دیواره های واژن را از هم باز نگه می دارد تا پزشک راحت تر گردن رحم را معاینه کند. وارد کردن اسپکیولوم ممکن است باعث احساس فشار در ناحیه ی لگنی شود.
سپس پزشک ممکن است نمونه هایی از سلول های گردن رحم را به وسیله یک برس نرم یا یک وسیله صاف به نام کاردک جمع آوری کند. معمولاً این مرحله باعث ایجاد درد نمی شود.
پس از انجام پاپ اسمیر
بعد از پاپ اسمیر بیمار می تواند بدون محدودیت باشد.
وابسته به نوع آزمایش پاپ پزشک نمونه های جمع آور شده از گردن رحم به یک مخزن حاوی مایع مخصوص جهت نگهداری نمونه (آزمایش پاپ بر پایه- مایع) و یا یک سطح شفاف (آزمایش پاپ متداول) انتقال داده می شوند.
نمونه ها به آزمایشگاه برده می شوند تا در سطح میکروسکوپی از نظر خصوصیات سلول ها و تشخیص سرطانی یا پیش سرطانی بودن مورد بررسی قرار گیرند.
بیمار باید از پزشک زمان تحویل نتایج پاپ اسمیر را سوال کند. در برخی موارد پزشک می تواند با بیمار اگر نگرانی و یا نیاز به انجام آزمایش در آینده دارد تماس بگیرد.

چگونه آماده شوید


برای اطمینان از اینکه پاپ اسمیر موثرترین روش است باید قبل از آزمایش موارد زیر را دنبال کرد:
• از مقاربت، مصرف هر گونه داروهای واژینال، کرم وژل ها دو روز قبل از آزمایش پرهیز شود چون ممکن است سلول های غیر طبیعی را شسته و یا پنهان کند.
• سعی شود پاپ اسمیر در طول دوران قاعدگی نباشد. اگرچه تست قابل اجرا می باشد اما بهتر است از انجام آزمایش در این دوران پرهیز شود.

نتایج


پاپ اسمیر می تواند پزشک را درمورد سلولهای مشکوک که نیاز به بررسی های بیشتری دارند آگاه کند.
نتایج طبیعی
اگر سلول های گردن رحم طبیعی بودند نتایج منفی گزارش می شوند. بیمار نیاز به درمان یا بررسی های بیشتر ندارد تا زمانی که آزمایش پاپ اسمیر و لگنی بعدی درخواست شود.
نتایج غیر طبیعی
اگر سلول های غیر طبیعی در طول پاپ اسمیر تشخیص داده شوند نتایج مثبت گزارش می شوند. نتیجه مثبت به معنی سرطان گردن رحم نیست بلکه بستگی به نوع سلول های تشخیص داده شده در پاپ اسمیر دارد.
برخی اصطلاحاتی که پزشک ممکن است در مرحله بعدی استفاده کند:
سلول های فلسی غیرطبیعی با تشخیص نامعین (ASCUS) : سلولهای فلسی باریک و مسطح که در سطح گردن رحم سالم، رشد می کنند. در ASCUS، پاپ اسمیر سلول های فلسی را کمی غیر طبیعی نشان می دهد اما سلول های سرطانی به طور قطع وجود ندارند. پزشک با آزمایش پاپ اسمیر بر پایه مایع ممکن است نمونه را مجدداً آزمایش کرده تا ویروس هایی را که باعث پیشرفت سرطان می شوند همچون برخی انواعHPV شناسایی کند. اگر خطر ویروسی وجود نداشت، جای نگرانی برای سلول های غیرطبیعی یافت شده نمی باشد اما اگر ویروس ها تشخیص داده شدند نیاز به آزمایشات بیشتری است.
ضایعه درون اپتلیال فلسی: این اصطلاح وقتی استفاده می شود که سلول های جمع آوری شده از پاپ اسمیر ممکن است پیش سرطانی باشند. اگر تغییرات اندازه، شکل و سایر ویژگی های سلول ها با درجه پایینی باشند سال ها به طول می انجامد تا به سرطان تبدیل شود. اگر تغییرات به میزان بالا بوند شانس پیشرفت سرطان در زمان کوتاه تری وجود دارد و تست های تشخیصی بیشتری ضروری است.
سلول های غیر طبیعی ترشحی: سلول های ترشحی، موکوس تولید کرده و در گردن رحم و رحم رشد می کنند. سلول های ترشحی غیرطبیعی ممکن است کمی غیرطبیعی شوند اما مشخص نیست که آیا سرطانی می شوند یا نه. آزمایشات بیشتری برای تعیین منبع سلول های ناهنجار و اهمیت آن ها مورد نیاز است.
سلول سرطانی فلسی یا سلول های آدنوماکارسینوما: این نتیجه نشان می دهد که نمونه های پاپ اسمیر غیرطبیعی بوده و پاتولوژیست سرطان را تشخیص می دهد. “سلول سرطانی فلسی” به سرطان هایی اشاره می کند که در سطح سلول های مسطح واژن یا گردن رحم به وجود می آیند. “آدنوماکارسینوما” در سرطان سلول های ترشحی ایجاد می گردد و اگر چنین سلول هایی یافت شوند پزشک بی درنگ ارزیابی های دیگری را توصیه می کند.
اگر نتیجه پاپ اسمیر بیمار غیر طبیعی بود پزشک ممکن است با استفاده از کولپوسکوپی (یک وسیله عدسی دار) بافت گردن رحم، واژن و بخش بیرونی آلت جنسی را معاینه کند.  پزشک همچینین یک بیوپسی را از هر قسمتی که به نظر غیر طبیعی باشد نمونه برداری می کند. نمونه بافتی برای آنالیز و تشخیص قطعی به آزمایشگاه فرستاده می شود.


میهن پزشک پشتیبان سلامت شما


طبق تخصص دکتر مورد نظر را پیدا کنید
لیست تخصص های پزشکی

سوال دارید؟ از پزشکان رایگان بپرسید
پرسش و پاسخ با پزشکان

لیست پزشکان شهر خود را مشاهده کنید
دکترتو پیدا کن و نوبت بگیر