انتخاب شهر:
پرسش و پاسخ پزشکی

سرطان دهانه رحم و درمان آنبرترین پزشکان ایران در میهن پزشک
سرطان دهانه رحم و درمان آن

سرطان دهانه رحم یا سرویکس سومین علت مرگ و میر نایش از سرطان های سیستم تناسیل در کشورهای پیشرفته است البته در کشورهایی که غربالگری منظم ندارند به عنوان دومین سرطان شایع شناخته شده است .

مهم ترین عامل آن ویروس پاپیلومای انساین یا اچ یپ وی که در تقریبًا ۱۰۰ درصد موارد سرطان گردن رحم دیده یم شود.

غربالگری و واکسیناسیون علیه این ویروس باعث کاهش ۷۵ درصدی در شیوع این سرطان و همچنین کاهش مرگ و میر نایش از سرطان سرویک س شده است . سن ابتال به سرطان دهانه رحم دوره نهفتیگ بین مواجهه با ویروس و بروز سرطان حدود ۱۰ تا ۱۵ سال ذکر شده است یعنی پس از ورود ویروس برای اینکه سرطان دهانه رحم اتفاق افتد به یک زمان طوالین ۱۰ تا ۱۵ سال است واکسیناسیون علیه این ویروس سبب یم شود سلول های بد شکل در گردن رحم ایجاد نشده و در نتیجه سرطان رحم اتفاق نیفتد. سن متوسط بروز این بیماری ۴۸ سال گزارش شده است .

عوامل خطر ابتال به سرطان برخی از عوامل منجر به افزایش ابتال به عفونت پاپیلوما یم شوند از جمله:

شروع زودرس فعالیت جنیس به ویژه زیر ۲۱ سال

داشتن شرکای جنیس متعدد

سابقه عفونت های زنان درمان نشده

ضعف سیستم ایمنی

 

برخی از عوامل بدون ارتباط با ویروس پاپیلومای انساین یم توانند باعث بروز سرطان دهانه رحم شود که عبارت است از:

اولین زایمان در سن زیر ۲۰ سالگی

زایمان های متعدد بیش از سه بار

مصرف بیش از ۵ سال قرص های جلوگیری از بارداری

عفونت با ویروس پاپیلومای انسانی بسیار شایع است، خوشبختانه اکثر این عفونت ها گذرا هستند و تنها مبتالیاین که عفونت مقاوم پیدا یم کنند در آنها احتمال بروز سرطان باال یم رود.

عالئم بالیین سرطان دهانه رحم این بیماری در مراحل اولیه عالمیت ندارد و همین مسئله منجر به پررنگ شدن جایگاه غربالگری در تشخیص زودرس بیماری است، در مواردی که عالمیت برای بیمار ایجاد یم شود شایع ترین شکایت بیمار خونریزی های غیرطبیعی به ویژه خونریزی بعد از نزدییک است .

همچنین بیمار ممکن است عالئیم شبیه عفونت دهانه رحم یا سرویکسیت و عفونت واژن یا واژینیت داشته باشد یعین از ترشحات آبیک و یا چریک شکایت داشته باشد. در موارد پیشرفته دردهای کمری، عالئم ادراری و عالئم روده ای نیز افزوده یم شود.

درمان سرطان دهانه رحم پس از معاینه زنان و نمونهگیری از دهانه رحم به کمک پاتولوژی و بافت شناس تشخیص سرطان سرویکس محرز یمشود چنانچه توده ی دهانه رحم سایز کوچیک داشته و الیه های سطحی دهانه رحم درگیر شده باشد یم توان از جراحی برای بیماران کمک گرفت .

در این جراحی رحم و دهانه رحم به طور کامل خارج یم شود، ویل نیاز به جراحی تخمدان نیست اما در مواردی که بیماری پیشرفته تر باشد یعین سایز ضایعه بسیار بزرگ بوده و به بافت های اطراف سرایت کرده باشد، انجام جراحی بسیار سخت است. در این موارد از رادیوترایپ و شییم درماین همزمان کمک یم گیریم. در رادیوترایپ سرطان سرویکس به مدت پنج هفته یعین ۲۵ جلسه کل لگن تحت تابش قرار یم گیرد تا غدد لنفاوی نیز کامال پاکسازی شوند.

هفته ای یک بار برای بیمار شییم درماین تجویز یم شود و نیز باید هر هفته cbc آزمایش خون انجام داده و سلول های خوین چک شوند پس از انجام ر ادیوترایپ لگن بیمار جهت درمان با برایک ترایپ یا رادیوترایپ داخیل ارجاع یم گردد.

در رادیوتراپی داخلی یا برایک ترایپ دوز باالی اشعه به ناحیه ی دهانه رحم یم رسد تا سلول ها کامال از بین رفته و احتمال عود به حداقل برسد. توصیه های پزشیک پس از درمان سرطان پس از اتمام درمان بیماران عزیز حتما باید به طور منظم تحت معاینه زنان قرار بگیرند. به وی ژه در دوسال اول هر سه ماه بیمار معاینه زنان یم شود تا اگر عودی اتفاق افتد یا ضایعه جدیدی دیده شود به سرعت اقدام درماین مناسب اتخاذ گردد.

عوارض درمان سرطان با رادیوترایپ در این بیماران مهمترین عارضه رادیوترایپ تنیگ واژن است، به ویژه بیماراین که تحت برایک تر ایپ قرار یم گیرند به بیماران توصیه اکید یم شود که هفته دو تا سه بار نزدییک داشته باشند و بیماراین که همسر ندارند با صالحدید متخصص انکولوژی از دیالتورهای واژن استفاده کنند. تنیگ واژن بسیار دردآور و برای بیمار بغرنج است و از نظر پزشیک درمان مشکیل دارد، پس بهترین راه پیشگیری از بروز آن است . نکته پایاین سرطان سرویکس به علت وجود غربالگری های مناسب قابل تشخیص در مرحله اولیه است و بیماران با کسب درمان های الزم یم توانند بقای بسیار خویب داشته باشند پس حتما غربالگری خود را جدی بگیرید.